Với quảng cáo trên Facebook, các doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi tiếp cận đến đối tượng mình mong muốn.